d ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย, ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) | Ticket999.com

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย (Thai Airways)

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways)

     การบินไทย (Thai Airways)รักคุณเท่าฟ้า บินราคาสบายๆกับบริการสุดหรู พร้อมอาหารบนเครื่อง เดินทางทั้งในและต่างประเทศไปกับเรา พิเศษโปรโมชั่นสุดพิเศษกับเราสิคะ การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า สามารถ
สำรองที่นั่งได้เลยที่นี่ค่ะ โทร 02-722-9898

 

     ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย, ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย การบินไทย (Thai Airways) เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก บริการดี รวดเร็วทันใจ ราคาถูกพิเศษ หากท่านต้องการเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปสายการบินที่เราให้บริการมีมากกว่า 200 สายการบินคอยให้บริการ ทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารทั้ง เส้นทางในประเทศ หรือเส้นทางต่างประเทศ คอยให้บริการจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์สูงกว่า 10 ปี ซึ่งจะคอยดูแลท่านตั้งแต่การสำรองที่นั่งจวบจนสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจึงสามารถมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ จะมีความราบรื่นตลอดการเดินทาง

ท่านสามารถสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินการบินไทย โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลได้ตลอดเวลาทำการค่ะ หรือท่านสามารถสอบถามได้ที่ info@ticket999.com หรือ โทร 02-722-9898 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย, ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Nokair) | Ticket999.com

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย, ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Nokair) | Ticket999.com

ข้อมูลสายการบิน การบินไทย (Thai Airways)


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยทำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ และส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเส้นทางการบิน

นอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯยังมีการดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ทั้งลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจและกิจการร่วมทุน ประกอบด้วย 
•    การให้บริการผู้โดยสาร สินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง  
•    การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง   
•    การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 
•    การให้บริการด้านการอำนวยการบิน 
•    การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
•    การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว 
•    การให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการการบิน (ร่วมทุน) 
•    การให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน (ร่วมทุน) 
•    การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ร่วมทุน)
•    การให้บริการระบบจำหน่ายและสำรองที่นั่ง  (ร่วมทุน)

รายได้หลักของกิจการ ได้จากการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนรายได้อีกร้อยละ 5 จะได้จากกิจการสนับสนุนต่างๆ   

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯทำการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  ‘การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย’ โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การดำเนินกิจการภายใต้สภาวะต้นทุนและการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีความคล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บริษัทฯได้ประกาศพันธกิจแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
•    ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
•    มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น 
•    สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงาน ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 
•    ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

โครงสร้างการกำกับดูแล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทฯได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1.    คณะกรรมการบริษัทฯ 
2.    ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ มีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  2) กรรมการอิสระ  3)  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  4) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร  5)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม  6) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  8) คณะกรรมการบริหาร 9) คณะกรรมการด้านกฎหมาย   

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แก่ 
1.    ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลัก ได้แก่  สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายการเงินและการบัญชี สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ สายปฏิบัติการ และฝ่ายช่าง 
2.    กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน บริหารงานในลักษณะหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่  ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น

ลักษณะของบุคลากร 
บริษัทฯมีการว่าจ้างทั้งในลักษณะพนักงานประจำและแรงงานภายนอก ขึ้นอยู่ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่และว่าจ้างพนักงานประจำตามจุดบินต่างๆ ตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ในบางภารกิจ จะใช้การว่าจ้างตัวแทนทำหน้าที่แทนพนักงาน โดยมีการตกลงให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด  

บทบาทหน้าที่ของพนักงานบางกลุ่ม จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญเฉพาะ บริษัทฯจะมีการพัฒนาศักยภาพทั้งเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนย์การฝึกอบรมรับหน้าที่ วางแผนและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม

กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยมีทั้งการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อใช้เองและนำส่งผู้โดยสารสินค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีกระบวนการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องมือหลักในการส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด มีกระบวนการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อน ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง สะดวกสบาย อย่างไร้รอยต่อ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงการให้บริการครอบคลุมทุกสถานที่ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงทั่วถึง

 

ก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2503

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: จรัมพร โชติกเสถียร

สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน : โทร. 02-722-9898

 ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเครื่องบินหมู่คณะ

 

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ

 

สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระและค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อไปนี้ใช้กับสัมภาระที่รับฝากจากจุดที่เริ่มออกเดินทางไปจนถึงที่หายปลายทางโดยไม่มีสต็อปโอเวอร์ ณ จุดใดจุดหนึ่งระหว่างการเดินทาง หากผู้โดยสารมีสต็อปโอเวอร์ที่จุดใดระหว่างทางจะต้องมีการประเมินสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระใหม่และจ่ายค่าบริการสัมภาระ (ถ้ามี) โดยนับตั้งแต่จุดที่เริ่มเดินทางต่อหลังจากสต็อปโอเวอร์เป็นต้นไป

 

เกณฑ์สำหรับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ผู้โดยสารสามารถนำพาสัมภาระต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของการบินไทยด้วย 

เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนักของสัมภาระใช้กับการเดินทางในลักษณะต่อไปนี้ 
•    การเดินทางภายในประเทศไทยตลอดเส้นทาง
•    การเดินทางภายในทีซี 3 (เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) และ การเดินทางระหว่างทีซี 2 (ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง) และทีซี 3 (เอเชียออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
เกณฑ์พิจารณาตามจำนวนชิ้นของสัมภาระใช้กับการเดินทางในลักษณะต่อไปนี้
•    การเดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยตลอดทั้งการเดินทาง สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระของท่านจะเป็นดังนี้ 

น้ำหนักสัมภาระอนุญาตสำหรับช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้น


ประเภท

น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุด

รอยัลซิลค์คลาส

40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)

พรีเมี่ยมชั้นประหยัด

30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)

ชั้นประหยัด

30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)

ทารกอายุต่ำกว่า2ขวบ

10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)

น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัลออร์คิด
และสตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์

20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)

น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัลออร์คิดแพลตินัม
(เฉพาะบนเที่ยวบิน TG เท่านั้น)

30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)

น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัลออร์คิดซิลเวอร์ 
(เฉพาะบนเที่ยวบิน TG เท่านั้น)

10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)

 

หมายเหตุ
หากการเดินทางของท่านใช้สายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน โปรดตรวจสอบกฎเรื่องสัมภาระของแต่ละสายการบินให้เรียบร้อย ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบรหัสร่วม (Code Share)นั้นกฎเรื่องสัมภาระจะใช้ของสายการบินซึ่งเป็นผู้บินจริง นั่นหมายความว่าในบางกรณีกฎเรื่องสัมภาระที่ใช้ในการเดินทางของท่านอาจเป็นกฎของสายการบินซึ่งเป็นคู่สัญญากับการบินไทย ท่านสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร/สำรองที่นั่ง

ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้น
สัมภาระน้ำหนักเกินทั้งหมดจะต้องถูกชั่งและเก็บค่าบริการก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเคบิน ระดับสถานะ สถานะทางการทหาร เอกสารเดินทางและวันที่ซื้อ ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะเรียกเก็บดังต่อไปนี้โดยไม่คำนึงถึงคลาสของตั๋ว อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินนี้ใช้เฉพาะช่วงของการเดินทางในประเทศเท่านั้นภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนักและเป็นอัตราตายตัวดังนี้ 


บาทต่อกิโลกรัม
(ระหว่าง……และ……)

เชียงใหม่

เชียงราย

หาดใหญ่

ขอนแก่น

กระบี่

เกาะ
สมุย

กรุงเทพ

60

70

80

55

70

95

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

อุบลราชธานี

อุดรธานี

-

-

70

65

60

55

-

-

เชียงใหม่

ภูเก็ต

-

-

-

-

-

125

-

-

-

-

-

 

หมายเหตุ
1.    “ตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินในประเทศ” ข้างต้นนี้ให้ใช้ได้กับการเดินทางในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
2.    อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินคิดตามน้ำหนักที่เกินเป็นกิโลกรัมและเป็นสกุลเงินบาท
3.    ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินต่อกิโลกรัมสำหรับบริการในประเทศใดๆของการบินไทยคือ 1.5% ของค่าตั๋วชั้นประหยัดแบบบินตรงเที่ยวเดียวปกติสูงสุด 
4.    ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราส่วนลดของเด็กและเด็กเล็กได้ 
5.    อัตราค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะแสดงแยกไว้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
6.    หากมีการฝากสัมภาระผ่านตั้งแต่เที่ยวบินในประเทศของการบินไทยต่อเนื่องไปยังช่วงของการเดินทางระหว่างประเทศกับการบินไทย การคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินจะแบ่งคิดตามโซน
7.    ช่วงของการเดินทางในประเทศกับการบินไทยคือโซน 1 (โปรดดูนิยามโซนต่างๆในตารางค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ)
8.    เงื่อนไขสำหรับข้อ 5 ในเรื่องการแปลงค่าเงิน ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินที่ประกาศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราขายของธนาคารในวันที่มีการคิดค่าบริการสัมภาระส่วนเกินดังกล่าว  

 

ดูนโยบายสัมภาระการบินไทย ทั้งหมด

 

 

ข้อมูลสายการบินการบินไทย (Thai Airways)

สะสมไมล์กับการบินไทย | สัญญาการขนส่งการบินไทย

ค้นหาเที่ยวบิน

 
ตั๋วกรุ๊ป ยอดนิยม


กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X