ทัวร์โตเกียว มาแร๊งเวอร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ขาปูยักษ์ เริ่ม 24,888


ทัวร์โตเกียว มาแร๊งเวอร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ขาปูยักษ์ เริ่ม 24,888

ทัวร์โตเกียว มาแร๊งเวอร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ขาปูยักษ์ เริ่ม 24,888 พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ Free WiFi On Bus บินโดยสายการบิน Air Asia X

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

01-05 JUN 04-08 JUN

25,900

10,000

05-09 JUN

24,888

10,000

10-14 JUN 11-15 JUN 15-19 JUN

25,900

10,000

16-20 JUN

24,888

10,000

(LAVENDER มาแร๊งเวอร์ ช่วง 19 มิ.ย. - 20 ก.ค.)
18-22 JUN 20-24 JUN   22-26 JUN 23-27 JUN 24-28 JUN
25-29 JUN 29 JUN - 03 JUL  30 JUN - 4 JUL

24,888

10,000

01-05 JUL 02-06 JUL 06-10 JUL 7-11 JUL 8-12 JUL 09-13 JUL

25,900

10,000

13-17 JUL 18-22 JUL

25,900

10,000

19-23 JUL 20-24 JUL 21-25 JUL 22-26 JUL 27-31 JUL 28 JUL-1 AUG
29 JUL-2 AUG 30 JUL-3 AUG

25,900

10,000

3-7 AUG

26,900

10,000

10-14 AUG 12-16 AUG

29,900

10,000

17-21 AUG 19-23 AUG 24-28 AUG 25-29 AUG 26-30 AUG 31 AUG- 4 SEP

27,900

10,000

01-05 SEP 02-06 SEP 03-07 SEP 09-13 SEP 10-14 SEP 14-18 SEP 
15-19 SEP  16-20 SEP  21-25 SEP  22-26 SEP 23-27 SEP

26,900

10,000

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 20.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 23.45 น.  เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600


วันที่สอง วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - รับประทานอาหารกลางวัน - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – รับประทานอาหารเย็น ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

 

 08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์


พักที่                       โรงแรม KATSUKAI VIEW , TOMINOKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - รับประทานอาหารเที่ยง โอชิโนฮักไก หรือ (ช่วง 19 มิย – 20 ก.ค ชมทุ่งลาเวนเดอร์ แทน) – ช้อปปิ้งชินจุ - อิสระอาหารเย็น


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


                นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย.....


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ
***กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันที่ 19 มิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม 2559***  นำท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ แทน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วงแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเพลิดเพลินใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL , NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ โตเกียว อิสระชิ้งปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


                จากนั้นให้ท่านได้เลือก ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น .พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” ท่านที่ชื่นชอบของดีราคาประหยัดต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน
                * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *


นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
TOYOKO INN NARITA HOTEL , NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - กรุงเทพดอนเมือง

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง


09.15 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601 
13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

01-05 JUN

24,888

เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

10,000

04-08 JUN

24,888

10,000

05-09 JUN

24,888

10,000

10-14 JUN

24,888

10,000

11-15 JUN

24,888

10,000

15-19 JUN

24,888

10,000

16-20 JUN

24,888

10,000

(LAVENDER มาแร๊งเวอร์ ช่วง 19 มิ.ย -20 ก.ค)

18-22 JUN

24,888

เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

10,000

20-24 JUN

24,888

10,000

21-25 JUN

24,888

10,000

22-26 JUN

24,888

10,000

23-27 JUN

24,888

10,000

24-28 JUN

24,888

10,000

25-29 JUN

24,888

10,000

29 JUN - 03 JUL 

24,888

10,000

30 JUN - 4 JUL

24,888

10,000

01-05 JUL

25,900

10,000

02-06 JUL

25,900

10,000

06-10 JUL

25,900

10,000

07-11 JUL

25,900

10,000

8-12 JUL

25,900

10,000

09-13 JUL

25,900

10,000

13-17 JUL

25,900

10,000

17-21 JUL

25,900

10,000

18-22 JUL

25,900

10,000

19-23 JUL

25,900

10,000

20-24 JUL

25,900

10,000

21-25 JUL

25,900

10,000

22-26 JUL

25,900

10,000

27-31 JUL

25,900

10,000

28 JUL-1 AUG

25,900

10,000

29 JUL-2 AUG

25,900

10,000

30 JUL-3 AUG

25,900

10,000

03-07 AUG

26,900

10,000

10-14 AUG

29,900

เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

10,000

12-16 AUG

29,900

10,000

17-21 AUG

27,900

10,000

19-23 AUG

27,900

10,000

24-28 AUG

27,900

10,000

25-29 AUG

27,900

10,000

26-30 AUG

27,900

10,000

31 AUG- 4 SEP

27,900

10,000

01-05 SEP

26,900

10,000

02-06 SEP

26,900

10,000

03-07 SEP

26,900

10,000

09-13 SEP

26,900

10,000

10-14 SEP

26,900

10,000

14-18 SEP 

26,900

10,000

15-19 SEP 

26,900

10,000

16-20 SEP 

26,900

10,000

21-25 SEP 

26,900

10,000

22-26 SEP

26,900

10,000

23-27 SEP

26,900

10,000

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน   ราคา 15,900.-  บาท

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเร็วป
1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *


** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**


บริษัทขอสงวนสิทธิ์  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการรวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :


เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้


1.   ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.   สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.   ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.   กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัททฯจัดการให้)


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)


1.   หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2.   กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.   ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.   เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท


1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 


 

ตั๋วกรุ๊ป ยอดนิยม


กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X